card

Нийтийн тээвэр | Тариф

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Үнэ/Тариф

1

Их багтаамжийн автобус

Том хүн

Хүүхэд

10000 ₮

7000 ₮