card

Нисэх буудал дахь бүтээн байгуулалт

"Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудал нь олон улсын стандартыг хангасан иж бүрэн цогцолбор бөгөөд цаг агаарын ямар ч нөхцөлд хөөрч буух 2 талын оролт гаралттай, алсын зайнд нислэг үйлдэх том оврын агаарын хөлөгт үйлчлэх  3600 метр урт, 45 метрийн өргөнтэй хөөрч буух зурвас, явгалах зам,  6 хүзүүвч, 24 агаарын хөлгийн зогсоол, 9 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй нислэг хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг, навигацийн тоног төхөөрөмжийн байрууд, 37,000㎡ талбай бүхий жилд 3 сая зорчигч хүлээн авах хүчин чадалтай зорчигч терминалын байгууламж, захиргааны барилга, мөн түүнд холбогдох гүүрэн байгууламж, хоногийн 800 м.куб-ийн хүчин чадал бүхий ус цэвэршүүлэх болон бохир ус цэвэрлэх байгууламж, 42МВт-ын хүчин чадалтай дулааны станц, 110/10кВ-ын “Хөшигт” цахилгааны үндсэн дэд өртөө, карго терминалын барилга, нэгэн зэрэг 3 агаарын хөлгийг сумлах газар доорх гидрант систем бүхий 8000м/куб багтаамжтай шатахуун хангамжийн цогцолбор байгууламж, олон улсын C-9 зэрэглэлийн аврах гал унтраах албаны барилга, газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн барилга, аэродромын байгууламж, 1086 автомашины гадна зогсоол болон 200 автомашины дулаан гражтай.