Авто зогсоол,  нийтийн тээврийн үйлчилгээ

Нисэх буудлын авто зогсоолын үнэ тариф

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Хугацаа, хураамж

1-30 минут

31-60

минут

61-90

минут

91-120

минут

121-150

минут

150 минут

дээш

1

Суудлын автомашин

(2-8 хүн) Бүх жин 3.5 тонн хүртэл

500 ₮

1500 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

 

4500 ₮

2

Ачааны авто машин, Автобус (8-аас дээш хүн) Бүх жин 3.5 тонноос их

1000 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

3500 ₮

Тасалбарыг гээгдүүлсэн тохиолдолд 4500 ₮

1. АВТО ЗОГСООЛ – (Авто зогсоолын ерөнхий төлөвлөлт, хуваарилалт)

2. Авто зогсоолын ерөнхий төлөвлөлт, хуваарилалт

3. Хөдөлгөөний урсгал