Туслах хэрэгслийн үйлчилгээ

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

ТЭЭШНИЙ ТЭРГЭНЦЭР

Ирэх болон явах зорчигчдод зориулсан тээшний тэргэнцрийг зорчигч терминалын гадна болон заал танхимуудад байршуулан үнэгүй үйлчилж байна.

ГАР ТЭЭШНИЙ ТЭРГЭНЦЭР

Явах зорчигчдод зориулсан гар тээшний тэргэнцрийг зорчигч терминалын Олон улсын нислэгийн хүлээх танхимд байршуулан үнэгүй үйлчилж байна.

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ЗОРЧИГЧИД ЗОРИУЛСАН ТЭРГЭНЦЭР

Тусгай хэрэгцээт зорчигчид зориулсан тэргэнцрийг зорчигч терминалын танхимын мэдээллийн цэгүүдэд байршуулан үнэгүй үйлчилж байна.

ХҮҮХДИЙН ТЭРЭГ

Хүүхэдтэй зорчигч үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хүүхдийн тэргийг зорчигч терминалын танхимын мэдээллийн цэгүүдэд байршуулан үнэгүй үйлчилж байна.

 

БАЙРШИЛ